Search

hdc.mv


Media Center

May 29th, 2024

“ރަށްވެހި ދަނޑުވެރިކަން” ނުވަތަ “ކޮމިއުނިޓީ އާރބަން ފާމިންގ” މަޝްރޫޢުއާއި ގުޅޭ

May 29th, 2024

ހުޅުމާލޭގެ ވިނަރެސް ފުލެޓުގެ ޢާންމު ސަރަޙައްދުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭ

May 29th, 2024

އިސްލާހު 1 – ތިލަފުށި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިން ވިއްކުމާ ގުޅޭ

May 29th, 2024

އިސްލާހު 1 – ހުޅުމާލެއިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިން ވިއްކުމާ ގުޅޭ

May 26th, 2024

ކ.ތިލަފުށި ބިން ނަންބަރު: F16 ގައި ހުރި އުޅަނދު އަދި ތަކެތި ނެގުމާގުޅޭ

May 23rd, 2024

ކ. ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދުގައިވާ ސަފާރީތައް ނެގުމާގުޅޭ

May 23rd, 2024

Response to Queries 1 – Lease of Unit from Thilafushi Chemical Warehouse 

May 23rd, 2024

މި ކޯޕަރޭޝަނުގައި ހުރި ބައުތަކެތި ވިއްކާލުމާ ބެހޭ

May 22nd, 2024

މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓުތަކާއި އާންމުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާ ގުޅޭ

May 20th, 2024

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ރުއްގަނޑު 3 ގެ ބީޗް ސަރަޙައްދަށްވާގޮތަށް އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ޤަވައިދާއި ޚިލާފަށް ހަދާފައިވާ ހަޓްތަކާއި، ތަކެތި ނެގުމާއި ގުޅޭ